Cemetery Krzykosy

KRZYKOSY – Krӧxen – community Gardeja, county Kwidzyn, pomorskie voivodeship; September 2010

The only remained tomb stone:

Karl Gollnish born 08.09.1878 died 28.01.194?